Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Referat Organizacyjno - Administracyjny i Spraw Społecznych Rozpoczęcie działalności gospodarczej .


Rejestracja działalności gospodarczej

 

Podstawą podejmowania i rejestrowania działalności gospodarczej jest ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.). Zgodnie z art. 23 ust. 1 została utworzona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, zwana CEIDG. Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

Od 1 stycznia 2012r. rejestracja przedsiębiorców jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wnioski o wpis do CEIDG, zgodnie z art. 26 ust. 1 u.s.d.g. mogą być składane za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG w BIP Ministerstwa Gospodarki lub w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy.

Na podstawie art. 26 ust. 2 wniosek o wpis do CEDG (w formie papierowej) może być złożony:

 1. osobiście (podpisany w obecności pracownika urzędu przyjmującego wniosek) albo

 2. wysłany listem poleconym (w tym przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być poświadczona przez notariusza - art. 27 ust. 9 u.s.d.g.).

Wniosek o wpis do CEIDG składany w formie elektronicznej powinien być opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

 

Dane podlegające wpisowi do CEIDG (zgodnie z art. 25 ust. 1):

 1. firma przedsiębiorcy oraz jego nr PESEL (o ile taki posiada), data urodzenia przedsiębiorcy,

 2. numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada,

 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada,

 4. informacja o obywatelstwie polskim i innych,

 5. oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy, adres do doręczeń oraz adresy pod którymi wykonywana jest działalność gospodarcza

 6. adres poczty elektronicznej oraz jego strony internetowej, o ile takie posiada i zgłosił te informacje do wniosku o wpis do CEIDG,

 7. data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,

 8. określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),

 9. informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,

 10. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek,

 11. dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG,

 12. informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,

 13. informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki,

 14. informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania,

 15. informacja o wszczęciu postępowania naprawczego,

 16. informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej,

 17. informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG,

 18. informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieka nad nimi,

 19. informacja o wykreśleniu wpisu w CEIDG.

Dane określone w art. 25 ust. 1 pkt 1-12 podaje przedsiębiorca, natomiast informacje w zakresie pkt 13-19 podlegają wpisowi do CEIDG z urzędu.

2.

 

Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, a organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

 

Wpisem do CEIDG jest również wykreślenie lub zmiana wpisu. Wniosek zawierający te informacje przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG lub w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

 

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy.

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

 

Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki w przypadku:

 1. gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę,

 2. stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej,

 3. niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej po upływie 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej,

 4. utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej,

 5. gdy został dokonany z naruszeniem prawa..

 

Informacje w zakresu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zamieszczone są na stronie Ministerstwa Gospodarki: ceidg.gov.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 04-02-2004 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kostka 12-01-2012 13:48