herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 27/18 z dnia 06.03.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. 2018-03-09 09:17
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 26/2018 z dnia 06.03.2018 r., w sprawie zatwierdzenia planu działalności Urzędu Miejskiego w Wolinie na 2018 r. 2018-03-12 09:48
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 25/18 z dnia 02.03.2018 r., w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej - działki nr 70/2 i nr 71/2, położonych w obrębie ewidencyjnym 5 Wolin, przeznaczonych do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXVII/228/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008 roku 2018-03-09 09:14
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 24/18 z dnia 28.02.2018 r., w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem nr 8/18 Burmistrza Wolina z dnia 19.01.2018 r., zmienionym Zarządzeniem nr 13/18 z dnia 31 stycznia 2018 r., na realizację w 2018 r. zadania publicznego o nazwie "Przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2018 r." 2018-03-01 12:17
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 23/18 z dnia 28.02.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. 2018-03-01 12:14
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 22/18 z dnia 23.02.2018 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2018 roku 2018-03-01 12:13
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 21/18 z dnia 23.02.2018 r., w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych Gminy Wolin w roku szkolnym 2017/2018 na czas od dnia 1 marca 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku 2018-03-01 12:11
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 20/18 z dnia 14.02.2018 r., w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ulicy Słonecznej 8 w Kołczewie, przeznaczonego do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXVI/442/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2017 roku 2018-03-01 12:09
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 19/18 z dnia 14.02.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. 2018-03-01 12:07
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 18/18 z dnia 06.02.2018 r., w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenie 2018-03-01 12:06
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 17/18 z dnia 06.02.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. 2018-03-01 12:05
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 16/18 z dnia 01.02.2018 r., w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Wolina Małgorzaty Wójcik 2018-03-01 12:04
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 15/18 z dnia 31.01.2018 r., w sprawie powołania na stanowisko Zastępcy Burmistrza Wolina Panią Małgorzatę Wójcik 2018-03-01 12:03
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 14/18 z dnia 31.01.2018 r., w sprawie ustalenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Wolinie 2018-03-01 12:02
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 13/18 z dnia 31.01.2018 r., w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 8/18 Burmistrza Wolina z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2018 roku 2018-02-01 14:11
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 12/18 z dnia 30.01.2018 r. , w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. 2018-02-01 14:09
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 11a/18 z dnia 25.01.2018 r., w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok 2018/2019, w tym terminy składania dokumentów, do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę Wolin 2018-02-01 14:07
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 11/18 z dnia 23.01.2018 r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2018 r. 2018-02-01 14:04
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 10/18 z dnia 22.01.2018 r., w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Wolina 2018-01-23 12:56
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 9/18 z dnia 19.01.2018 r., w sprawie ustalenia wytycznych odnośnie organizacji rezerwacji miejsc przez osoby prowadzące sprzedaż towarów na terenie targowiska miejskiego "Mój Rynek" położonego przy ul. Ogrodowej w Wolinie oraz opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska 2018-01-23 12:54
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 8/18 z dnia 19.01.2018 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2018 roku 2018-01-23 12:51
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 7/18 z dnia 19.01.2018 r., w sprawie ustalenia planu kontroli na 2018 rok 2018-01-23 12:49
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 6/18 z dnia 11.01.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. 2018-01-23 12:48
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 5/18 z dnia 11.01.2018 r., w sprawie powołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa 2018-01-23 12:54
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 4/18 z dnia 08.01.2018 r., w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin 2018-01-23 12:45
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 3/18 z dnia 10.01.2018 r., w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 149/17 Burmistrza Wolina z dnia 5 grudnia 2017 r. na realizację w 2018 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2018-01-23 12:44
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 2/18 z dnia 02.01.2018 r., w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2018 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki 2018-01-23 12:41
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 1/18 z dnia 02.01.2018 r., w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Wolin w 2018 r. i ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 r. oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2018 r. 2018-01-23 12:23