Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIV/80/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 83 o powierzchni 1.700,00 m2, położonej w Chynowie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 84/2 o powierzchni 1.900,00 m2, położonej w Chynowie, zabudowanej budynkami: gospodarczym i mieszkalnym.


UCHWAŁA NR XIV/80/07

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 25 czerwca 2007 r.

w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 83 o powierzchni 1.700,00 m2, położonej w Chynowie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 84/2 o powierzchni 1.900,00 m2, położonej w Chynowie, zabudowanej budynkami: gospodarczym i mieszkalnym.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2001r.nr 142, poz. 1591, zm. w 2002 r. w Dz.U. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 83 o powierzchni 1.700,00 m2, położonej w Chynowie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 84/2 o powierzchni 1.900,00 m2, położonej w Chynowie, zabudowanej budynkami: gospodarczym i mieszkalnym.

Cena nabycia przedmiotowych nieruchomości równa będzie ich wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami), tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Gmina zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. Gmina wykonuje te zadania wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób.

Stosownie do Zarządzenia Nr 2/07 Burmistrza Wolina z dnia 3 stycznia 2007 r., lista rodzin uprawnionych do przydziału lokalu mieszkalnego i socjalnego z zasobów Gminy Wolin w 2007 roku przedstawia się następująco:

Rodziny będące w trudnej sytuacji materialnej oczekujące na przydział lokalu mieszkalnego:

- 2 rodziny 6- osobowe;

- 3 rodziny 5-osobowe;

- 9 rodzin 4-osobowych;

- 4 rodziny 3-osobowe;

- 2 rodziny 2-osobowe;

- 6 osób samotnych

- 2 osoby samotne są uprawnione do przydziału lokalu socjalnego

Liczba wyroków o eksmisję z obowiązkiem zabezpieczenia przez Gminę Wolin lokalu socjalnego:

- 1 rodzina 6-osobowa;

- 1 rodzina 3-osobowa;

- 2 rodziny 2-osobowe;

- 4 osoby samotne.

Według powyższego zestawienia w Gminie Wolin istnieje zapotrzebowanie na 26 lokali mieszkalnych i 10 lokali socjalnych. Liczba osób oczekujących na lokal mieszkalny zwiększa się każdego roku. Gmina Wolin aktualnie nie posiada w swoim zasobie nieruchomości wolnych lokali mieszkalnych i nie jest w stanie zapewnić mieszkania oczekującym osobom.

W marcu 2007 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „SŁOWIANIN” wezwała Gminę Wolin do zapłaty kwoty 11.261,13 zł, która stanowi odszkodowanie za jeden lokal za lata 2005-2006, w stosunku do którego Spółdzielnia posiada wyrok o eksmisję. Zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy, na podstawie art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Dodatkowo w latach 2006-2007 22 rodziny posiadające niskie dochody złożyły wnioski o przydział lokalu mieszkalnego, jednak nie zostały zakwalifikowane jako osoby uprawnione do przydziału mieszkania.

Część obecnych najemców zalega z opłatami za czynsz. Zaległości w części przypadków wynikają z niemożności utrzymania dużego lokalu mieszkalnego, zatem istniałaby możliwość przeniesienia lub eksmitowania tych lokatorów do mniejszych mieszkań lub lokali socjalnych w Chynowie.

Całkowite zadłużenie lokali administrowanych przez Gminę Wolin z tytułu zaległych czynszów w maju 2007 wyniosło 87.941,98 zł, w tym: 3 lokale posiadają zadłużenie powyżej 6 tys. zł, 8 lokali zadłużenie w przedziale 3-5 tys. zł, 15 lokali zadłużenie w przedziale 1-3 tys. zł, a 24 lokale zadłużenie poniżej 1 tys. zł.

Całkowite zadłużenie lokali komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w końcu kwietnia 2007 wyniosło 198.593,90 zł. Z opłatami zalegają 194 lokale.

Łącznie najemcy 244 lokali mieszkalnych posiadają zadłużenie w stosunku do Gminy Wolin na kwotę 286.535,88 zł.

Powierzchnia budynku znajdującego się na działce nr 83 w Chynowie umożliwia wydzielenie około 16 lokali mieszkalnych (4 jedno-pokojowe, 8 dwu-pokojowych i cztery lokale po adaptacji poddasza). Budynek jest całkowicie podpiwniczony. W piwnicach istnieje możliwość zorganizowania świetlicy wiejskiej o którą od kilku lat zabiegają mieszkańcy Chynowa. Obiekt jest w stanie niedokończonego remontu. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego znajdującego się na działce nr 83 wynosi 1063,87 m2.

Budynek znajdujący się na działce nr 84/2 w Chynowie jest w dobrym stanie technicznym, z nowo urządzonymi łazienkami i sanitariatami. Nadaje się do natychmiastowego zamieszkania. W budynku znajduje się 16 wykończonych pokoi, które mogą być wykorzystane jako lokale socjalne. Część pokoi, po przeprowadzeniu niewielkich prac remontowych, może pełnić funkcję samodzielnych lokali mieszkalnych. W działce nr 84/2 znajduje się również budynek gospodarczy o całkowitej powierzchni użytkowej 75,77 m2, który może być podzielony na garaże lub pomieszczenia przynależne do lokali mieszkalnych. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego znajdującego się na działce nr 84/2 wynosi 453,66 m2; powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego wynosi 75,77 m2.

Nabycie przedmiotowych nieruchomości w Chynowie pozwoliłoby zapewnić lokale mieszkalne i socjalne większości osób uprawnionych do przydziału lokalu.

W drodze rokowań strony uzgodniły cenę nabycia nieruchomości odpowiadającą ich wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Cena nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako zabudowana działka nr 83 o powierzchni 1.700,00 m2, ustalona została na kwotę 97.741,00 zł. Cena nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako zabudowana działka nr 84/2 o powierzchni 1.900,00 m2, ustalona została na kwotę 123.327,00 zł. Ceny powyższe obejmują działki gruntu wraz ze znajdującymi się na nich budynkami.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Wolinie uznała za niezbędne nabycie w/w nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Wolin.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 05-07-2007 10:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2007 10:49