herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Konkurs MEN: Przyjazna adaptacja dzieci w edukacji szkolnej


Konkurs MEN: Przyjazna adaptacja dzieci w edukacji szkolnej

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej. Oferty należy składać do 6 lipca 2012.

Oferty realizacji zadania mogą składać:

 • organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

 • jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły i placówki oświatowe.

Celem konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszych ofert podmiotów, które zaplanują oraz wdrożą w przedszkolach i szkołach podstawowych projekty obejmujące prowadzenie działań o charakterze edukacyjno-informacyjno-promocyjnym pokazujących dobre praktyki w szkole podstawowej, związane z przyjaznym wdrażaniem dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej.

Projekty opisane w ofercie muszą równocześnie uwzględniać wszystkie niżej wymienione elementy:

 1. zawierać działania aktywizujące rady rodziców;

 2. zawierać propozycje działań ukazujących rodzicom korzyści wynikające z rozpoczęcia edukacji szkolnej przez dziecko 6-letnie;

 3. angażować nauczycieli i rady rodziców do realizacji wszystkich etapów projektu;

 4. być realizowane we współpracy ze środowiskiem przedszkolnym i szkolnym, i obejmować co najmniej jedną szkołę i jedno przedszkole;

 5. upowszechniać dobre praktyki wśród rad rodziców i nauczycieli z innych przedszkoli szkół podstawowych w regionie;

 6. określać sposób ewaluacji projektu.

Priorytetowo traktowane będą projekty, w których:

 1. zaplanowane działania realizowane będą w całej gminie (we wszystkich szkołach podstawowych i przedszkolach);

 2. podejmowane działania podniosą poziom wiedzy rodziców na temat możliwości i zasadności uczestniczenia ich 6-letnich dzieci w edukacji szkolnej;

 3. doskonalone będą umiejętności nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i innych pracowników szkoły w zakresie współpracy z radami rodziców i samorządem uczniowskim w obszarze będącym przedmiotem konkursu;

 4. realizowane będą działania z udziałem dzieci odbywających obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, zaznajamiające je w sposób aktywny i praktyczny z nauką w klasie I;

 5. realizowane będą działania z udziałem dzieci realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, zaznajamiające je w sposób przyjazny z otoczeniem szkolnym oraz społecznością szkolną;

 6. realizowane projekty uwzględniać będą formy działań umożliwiających ich kontynuację i powtarzalność.

Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 10 000 zł.

Formularz oferty należy wypełnić elektronicznie na stronie www.formularz.men.gov.pl.

Wypełniony formularz oferty należy wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MEN.

Wydrukowany formularz oferty, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy przesłać wraz z wymaganymi załącznikami, na adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej,

al. J. Ch. Szucha 25,

00-918 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Konkurs MEN: Szkolne projekty promujące przyjazną

adaptację dzieci w edukacji szkolnej”

lub złożyć w Biurze Podawczym MEN; do 6 lipca 2012 r.

Uwaga! Rozpatrzone zostaną jedynie oferty kompletne, nadesłane w terminie (decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Edukacji Narodowej).

Godziny pracy Biura Podawczego: 8:15-16:15

Wersja elektroniczna i papierowa muszą być identyczne.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs. oraz w załączniku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Prachnio 18-06-2012 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-06-2012
Ostatnia aktualizacja: - 18-06-2012 09:48