herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Nabór wnio­sków do Ogól­no­pol­skie­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Chó­rów Szkol­nych Śpie­wa­ją­ca Pol­ska

Nabór wnio­sków do Ogól­no­pol­skie­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Chó­rów Szkol­nych "Śpie­wa­ją­ca Pol­ska"

Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry ogła­sza nabór wnio­sków do Ogól­no­pol­skie­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Chó­rów Szkol­nych "Śpie­wa­ją­ca Pol­ska". Pro­gram wspie­ra roz­wój chó­rów szkol­nych przez fi­nan­so­wa­nie 40% zajęć.

Szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje znaj­du­ją się w Regulaminie pro­gra­mu.

Termin składania wniosków upływa 30 lipca 2012 r. Decyduje data stempla pocztowego.

Wnioski prosimy przesyłać na adres:
Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa; z dopiskiem „Śpiewająca Polska”.

Wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury ŚPIEWAJĄCA POLSKA 

Zarządzenie Dyrektora NCK o ogłoszeniu naboru, Regulamin Programu wraz ze wzorami dokumentów

Źródło: http://www.nck.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Prachnio 20-06-2012 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-06-2012
Ostatnia aktualizacja: - 20-06-2012 11:57