herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Wolina z dnia 31 maja 2016 roku znak BIO.6220.5.2014.AS zawiadamiające wszystkie strony postępowania, że dnia 31 maja 2016 roku została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Legalizacji stawu rybnego wykonanego w roku 1996 na działce nr 4 w obr. Ostromice oraz wykonaniu zastawki piętrzącej wodę na cieku Struga Ostromicka w km 7+713 (7+800)?.