herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. - Dz.U. z 2018r. poz. 2096) oraz art. 94 w związku z art. 36 ust. 1 pkt. 5 ustawy 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia (t.j. - Dz. U. z 2017r. poz. 2187 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 14 marca 2019r. wszczęte zostało na wniosek pana Jacka Łuszczka postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie przez AKME Zdzisław Wiśniewski Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu archeologicznych badań powierzchniowych na obszarach AZP nr: 20-04, 20-05, 20-06, 21-05, 21-06, 21-07 na terenie m. Świnoujście, gm. Międzyzdroje i gm. Wolin, informuje, ze strony mogą zapoznać się z dostarczonym materiałem oraz zgłaszać swoje warunki, zastrzeżenia, wnioski, uwagi w ww. sprawie w Zachodniopomorski Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie, przy ul. Wały Chrobrego 4 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. Daniel Nesteruk 2019-03-22 13:08:35
OAS.0050.91.2019.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, zgodnie z uchwałą nr XXXVII/492/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Wisełce: działek nr 143/3, 143/4 i 143/6 na działki nr 142/1 i 142/4. Magdalena Kus 2019-03-21 12:04:48
OAS.0050.91.2019.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, zgodnie z uchwałą nr XXXVII/492/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Wisełce: działek nr 143/3, 143/4 i 143/6 na działki nr 142/1 i 142/4. Magdalena Kus 2019-03-20 12:51:24
OBWIESZCZENIE Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 61& 1 i & 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz.2096 ze zmianami ) oraz art. 41 ust 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze zmianami) Daniel Nesteruk 2019-03-20 11:13:24
Samodzielne stanowiska Jarosław Niewinczany 2019-03-19 13:50:42
Samodzielne stanowiska Jarosław Niewinczany 2019-03-19 13:49:14
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wolinie Daniel Nesteruk 2019-03-19 13:49:03
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wolinie Daniel Nesteruk 2019-03-19 13:47:32
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wolinie Daniel Nesteruk 2019-03-19 13:46:10
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wolinie Daniel Nesteruk 2019-03-19 13:39:35
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wolinie Daniel Nesteruk 2019-03-19 13:36:50
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wolinie Daniel Nesteruk 2019-03-19 13:33:08
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wolinie Daniel Nesteruk 2019-03-19 13:24:37
Samodzielne stanowiska Mariusz Wiatrak 2019-03-19 13:02:02
Dane teleadresowe Mariusz Wiatrak 2019-03-19 13:01:15
Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego z dnia 14 marca 2019 r. Zgodnie z art 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1474) podaje się do publicznej wiadomości że na wniose Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7B, 72-400 Kamień Pomorski z dnia 12 lutego 2019 r. zostało wszczęte postepowanie w sprawie wydania decycji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: "Rozbudowa drogi powiatowej 1012 Z na odcinku Laska - Recław" Daniel Nesteruk 2019-03-19 12:33:49
Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Wolin Daniel Nesteruk 2019-03-18 09:53:47
Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Wolin Daniel Nesteruk 2019-03-18 09:45:52
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami] oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz. U. 2018r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami] Daniel Nesteruk 2019-03-15 12:49:22
INSTYTUCJE NA TERENIE GMINY WOLIN, W KTÓRYCH MOŻESZ UZYSKAĆ POMOC Daniel Nesteruk 2019-03-15 12:46:45
Oświadczenie Daniel Nesteruk 2019-03-14 14:46:56
Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze -Sekretarz Gminy Wolin- Daniel Nesteruk 2019-03-14 14:46:44
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Daniel Nesteruk 2019-03-14 14:46:25
Klauzula, zgoda Daniel Nesteruk 2019-03-14 14:45:43
Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze "Sekretarz Gminy Wolin" Daniel Nesteruk 2019-03-14 14:44:54
Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze "Sekretarz Gminy Wolin" Daniel Nesteruk 2019-03-14 14:44:33
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Zagórze i Skoszewo. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami] oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz. U. 2018r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami] Daniel Nesteruk 2019-03-14 11:40:22
Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: "Dyrektor Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie" Daniel Nesteruk 2019-03-13 14:26:26
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - "Referent ds. podatków od osób fizycznych" Daniel Nesteruk 2019-03-08 12:17:01
OAS.0050.81.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku. cz. dz. 218/1 pow. 200 m? obręb 3Wolin Bernadetta Zyguś 2019-03-08 11:51:48
OAS.0050.81.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku. cz. dz. 218/1 pow. 200 m? obręb 3Wolin Bernadetta Zyguś 2019-03-08 11:51:00
OAS.0050.80.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku. dz. 2/7 pow. 1,48 ha obręb Żółwino Bernadetta Zyguś 2019-03-08 11:49:34
OAS.0050.79.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku. dz. 79 pow. 1,4208 ha obręb Kodrąb Bernadetta Zyguś 2019-03-08 11:48:48
OAS.0050.78.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku. dz. 200 pow. 0,63 ha obręb Laska Bernadetta Zyguś 2019-03-08 11:48:08
OAS.0050.77.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku. dz. 244/4 pow. 0,7989 ha obręb Sierosław Bernadetta Zyguś 2019-03-08 11:47:29
OAS.0050.76.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku. dz. 2/8 pow. 1,48 ha obręb Żółwino Bernadetta Zyguś 2019-03-08 11:46:51
Jolanta Bartnicka - Skarbnik Gminy - oświadczenie na dzień powołania na stanowisko Beata Polak 2019-03-06 15:13:54
Małgorzata Wróblewska - Dyrektor GBAS - oświadczenie złożone na dzień rozwiązania umowy o pracę Beata Polak 2019-03-06 15:13:00
Marek Matys - Dyrektor ZGKiM - oświadczenie złożone na dzień odwołania ze stanowiska Beata Polak 2019-03-06 15:10:41
Roman Kleszczyński - Skarbnik Gminy - oświadczenie na dzień odwołania ze stanowiska Beata Polak 2019-03-06 15:08:16