herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu Daniel Nesteruk 2018-04-18 15:21:35
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu Daniel Nesteruk 2018-04-18 15:21:28
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu Daniel Nesteruk 2018-04-18 15:21:21
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu Daniel Nesteruk 2018-04-18 15:21:15
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu Daniel Nesteruk 2018-04-18 15:21:07
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu Daniel Nesteruk 2018-04-18 15:20:58
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu Daniel Nesteruk 2018-04-18 15:20:47
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu Daniel Nesteruk 2018-04-18 15:20:12
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu Daniel Nesteruk 2018-04-18 15:20:01
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu Daniel Nesteruk 2018-04-18 15:19:44
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu Daniel Nesteruk 2018-04-18 15:19:06
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu Daniel Nesteruk 2018-04-18 15:18:03
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu Daniel Nesteruk 2018-04-18 15:17:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Mariusza Drzymały przedstawiciela ?POLMAR? z siedzibą przy ul. Małej 7b/5 w Wolinie, działającego z upoważnienia Gminy Wolin w dniu 10 kwietnia 2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu przed Muzeum Regionalnym im. Andrzeja Kaubego w Wolinie na terenie działek nr 2/7, 1 i 4/2 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 oraz na terenie działki nr 67/1 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin. Daniel Nesteruk 2018-04-13 13:41:47
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Pawła Litwinowicza, przedstawiciela ?PL+? Sp. z o.o. z siedzibą na Os. Władysława Jagiełły 26/31, 60-694 Poznań, działającego jako pełnomocnik Gminy Wolin, w dniu 12 kwietnia 2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie 6-oddziałowego przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą z wyszczególnieniem placów zabaw, miejsc postojowych, komunikacji wewnętrznej, miejsca gromadzenia odpadów stałych, oświetlenia terenu na terenie działki nr 236/23 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin. Daniel Nesteruk 2018-04-13 13:41:07
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 11.04.2018 roku zawiadamiającego strony postępowania o kolejnych czynnościach podejmowanych w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". Agnieszka Struska 2018-04-13 09:16:07
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 11.04.2018 roku zawiadamiającego strony postępowania o kolejnych czynnościach podejmowanych w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". Agnieszka Struska 2018-04-13 09:14:44
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 11 kwietnia 2018r. została wydana decyzja nr 7/2018, znak: BIO.6733.7.2018.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu-blicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetleniowej sieci kablowej na terenie działek nr: 285/2, 285/1, 263, 274/3, 282/3, 151/17, 151/18, 286/3, 287/1, 286/5, 284/1, 280/1, 278, 277/2, 155/2, 286/23, 314/1, 286/15, 321/2, 211, 193/14, 327, 329, 151/51, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin. Daniel Nesteruk 2018-04-12 11:46:32
Obwieszczenie Burmistrza Wolina o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Dargobądz. Anna Osieleniec 2018-04-12 08:32:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 10 kwietnia 2018r. została wydana decyzja nr 6/2018, znak: BIO.6733.6.2018.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu-blicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetleniowej sieci kablowej na terenie działek nr: 47, 58/24, 58/25, 108, 263, 119 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin. Daniel Nesteruk 2018-04-11 13:45:45
Obwieszczenie Burmistrza Wolina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Gogolice, w gminie Wolin Anna Osieleniec 2018-04-11 09:01:17
Sprawozdanie z wykanania budżetu za 2017 r. Beata Polak 2018-04-11 08:48:55
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości Bernadetta Zyguś 2018-04-10 11:54:53
Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne Bernadetta Zyguś 2018-04-10 11:53:22
UCHWAŁA NR XLVII/609/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2018 r. Beata Polak 2018-04-06 11:31:59
UCHWAŁA NR XLVII/610/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 56/34, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin Beata Polak 2018-04-06 11:31:30
UCHWAŁA NR XLVII/611/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w budynku nr 5 w Wiejkówku Beata Polak 2018-04-06 11:30:56
UCHWAŁA NR XLVII/612/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 185/23 o powierzchni 0,0062 ha, położonej w Kołczewie Beata Polak 2018-04-06 11:30:27
UCHWAŁA NR XLVII/613/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Dargobądz Beata Polak 2018-04-06 11:29:54
UCHWAŁA NR XLVII/614/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Wolin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Beata Polak 2018-04-06 11:29:12
UCHWAŁA NR XLVII/615/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok Beata Polak 2018-04-06 11:27:19
UCHWAŁA NR XLVII/616/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolin w 2018 r. Beata Polak 2018-04-06 11:26:13
UCHWAŁA NR XLVII/617/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Wolin do Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo w rozwoju", z siedzibą w Wolinie Beata Polak 2018-04-06 11:25:21
Sesja XLVII Beata Polak 2018-04-06 11:24:13
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci Daniel Nesteruk 2018-04-06 08:51:16
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci Daniel Nesteruk 2018-04-06 08:50:34
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci Daniel Nesteruk 2018-04-06 08:49:23
Ogłoszenia 2018 r. Daniel Nesteruk 2018-04-06 08:47:44
Ogłoszenia 2018 r. Daniel Nesteruk 2018-04-06 08:47:35
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami cz. nr 119 pow. 140 m? obręb Wisełka Bernadetta Zyguś 2018-03-30 09:31:15