herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Plan działalności 2018 Maciej Klim 2018-03-12 09:04:18
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 9 marca 2018r. została wydana decyzja nr 3/2018, znak: BIO.6733.2.2018.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku szatni na świetlicę wiejską wraz z jego wewnętrzną przebudową na terenie działki nr 5/94, położonej w obrębie ewidencyjnym Piaski, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2018-03-09 10:55:32
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 8 marca 2018r. została wydana decyzja nr 2/2018, znak: BIO.6733.5.2018.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków na terenie działki nr 45 wraz ze zjazdem na teren oczyszczalni z działki drogowej nr 46, obręb ewidencyjny Ostromice, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2018-03-09 10:54:55
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 124/17 z dnia 18.10.2017r., w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin Patrycja Kowalczyk 2018-03-09 09:21:08
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 27/18 z dnia 06.03.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-03-09 09:17:19
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 26/2018 z dnia 06.03.2018 r., w sprawie zatwierdzenia planu działalności Urzędu Miejskiego w Wolinie na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-03-09 09:16:23
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 25/18 z dnia 02.03.2018 r., w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej - działki nr 70/2 i nr 71/2, położonych w obrębie ewidencyjnym 5 Wolin, przeznaczonych do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXVII/228/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008 roku Patrycja Kowalczyk 2018-03-09 09:14:14
Harmonogram dyżurów aptek - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2018-03-08 14:49:31
Harmonogram dyżurów aptek Daniel Nesteruk 2018-03-08 14:49:07
Harmonogram dyżurów aptek Daniel Nesteruk 2018-03-08 14:48:52
Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2018-03-08 07:46:16
Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2018-03-07 12:11:12
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzenia Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 r oraz zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym część działki 27 pow. 250 m? obręb 6 Wolin Bernadetta Zyguś 2018-03-06 15:12:34
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XLV/585/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 stycznia 2018 roku i Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku działka 261/94 pow. 20,6649 ha obręb Recław Bernadetta Zyguś 2018-03-06 15:11:07
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2018-03-06 14:55:43
UCHWAŁA NR XLVI/600/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wolinie na 2018 rok Beata Polak 2018-03-06 09:07:00
UCHWAŁA NR XLVI/601/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2018 r. Beata Polak 2018-03-06 09:06:33
UCHWAŁA NR XLVI/602/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wolin Beata Polak 2018-03-06 09:05:59
UCHWAŁA NR XLVI/603/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso Beata Polak 2018-03-06 09:04:54
UCHWAŁA NR XLVI/604/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia ?Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych? eksploatowanych przez ?Wodociągi Zachodniopomorskie? spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie na terenie Gminy Wolin na lata 2018-2021 Beata Polak 2018-03-06 09:04:04
UCHWAŁA NR XLVI/605/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gogolice, gm. Wolin Beata Polak 2018-03-06 09:02:47
UCHWAŁA NR XLVI/606/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy Beata Polak 2018-03-06 09:02:07
UCHWAŁA NR XLVI/607/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia przez Gminę Świerzno, Dziwnów, Golczewo, Międzyzdroje, Wolin Gminie Kamień Pomorski realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych Beata Polak 2018-03-06 09:01:21
UCHWAŁA NR XLVI/608/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wolin na lata 2017 - 2023 Beata Polak 2018-03-06 08:59:27
Sesja XLVI Beata Polak 2018-03-06 08:41:51
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 24/18 z dnia 28.02.2018 r., w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem nr 8/18 Burmistrza Wolina z dnia 19.01.2018 r., zmienionym Zarządzeniem nr 13/18 z dnia 31 stycznia 2018 r., na realizację w 2018 r. zadania publicznego o nazwie "Przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2018 r." Patrycja Kowalczyk 2018-03-01 12:17:39
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 24/18 z dnia 28.02.2018 r., w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem nr 8/18 Burmistrza Wolina z dnia 19.01.2018 r., zmienionym Zarządzeniem nr 13/18 z dnia - dokument usunięty Patrycja Kowalczyk 2018-03-01 12:16:43
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 24/18 z dnia 28.02.2018 r., w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem nr 8/18 Burmistrza Wolina z dnia 19.01.2018 r., zmienionym Zarządzeniem nr 13/18 z dnia - dokument usunięty Patrycja Kowalczyk 2018-03-01 12:16:29
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 23/18 z dnia 28.02.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-03-01 12:14:01
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 22/18 z dnia 23.02.2018 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2018 roku Patrycja Kowalczyk 2018-03-01 12:13:16
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 21/18 z dnia 23.02.2018 r., w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych Gminy Wolin w roku szkolnym 2017/2018 na czas od dnia 1 marca 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku Patrycja Kowalczyk 2018-03-01 12:11:47
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 20/18 z dnia 14.02.2018 r., w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ulicy Słonecznej 8 w Kołczewie, przeznaczonego do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXVI/442/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2017 roku Patrycja Kowalczyk 2018-03-01 12:09:30
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 19/18 z dnia 14.02.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-03-01 12:07:02
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 18/18 z dnia 06.02.2018 r., w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenie Patrycja Kowalczyk 2018-03-01 12:06:22
Sprawozdanie Rb-28S za IV kwartał 2017 r. Daniel Nesteruk 2018-03-01 12:05:35
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 17/18 z dnia 06.02.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-03-01 12:05:23
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 16/18 z dnia 01.02.2018 r., w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Wolina Małgorzaty Wójcik Patrycja Kowalczyk 2018-03-01 12:04:35
Sprawozdanie Rb-27S za IV kwartał 2017 r. Daniel Nesteruk 2018-03-01 12:04:25
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 15/18 z dnia 31.01.2018 r., w sprawie powołania na stanowisko Zastępcy Burmistrza Wolina Panią Małgorzatę Wójcik Patrycja Kowalczyk 2018-03-01 12:03:38
Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2017 r. Daniel Nesteruk 2018-03-01 12:03:17