herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 151/18 z dnia 14.12.2018 r., w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Patrycja Kowalczyk 2019-01-09 09:14:49
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 150/18 z dnia 14.12.2018 r., w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Wolin lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne Patrycja Kowalczyk 2019-01-09 09:09:23
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 149/18 z dnia 14.12.2018 r., w sprawie wydzielenia z mieszkania zasobu Gminy Wolin pomieszczeń tymczasowych Patrycja Kowalczyk 2019-01-09 09:05:01
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 148/18 z dnia 14.12.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2019-01-09 09:04:03
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: "Stanowisko ds. podatków od osób fizycznych" Mariusz Wiatrak 2019-01-09 07:49:27
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: "Stanowisko ds. podatków od osób fizycznych" Mariusz Wiatrak 2019-01-08 15:11:37
2019 r. Mariusz Wiatrak 2019-01-08 15:10:33
OAS.0050.3.2019.ZK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LVI/728/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 22a w Chynowie. Magdalena Kus 2019-01-08 14:41:14
OAS.0050.2.2019.ZK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LIV/698/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1, położonego przy ulicy Stefana Jaracza 1 w Wolinie. Magdalena Kus 2019-01-08 14:40:18
OAS.0050.1.2019.ZK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LIV/699/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 6, położonego przy ulicy Stefana Jaracza 1 w Wolinie. Magdalena Kus 2019-01-08 14:38:55
INFORMACJA zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 20815; j.t.) zawiadamia się, że w dniu 02.01.2019 r. została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 3/2019 znak: AP-1.7840.1.210-3.2018.WP zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę stacji elektroenergetycznej 220/110 kV w ramach zadania pn.: " Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rodzielnię 220 kV", na dz. nr 261/123, nr 261/124, nr 261/11 obręb 0025 Recław. Daniel Nesteruk 2019-01-08 14:02:23
ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j.), w związku z art. 124 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.z 2018 r.,poz. 2204 t.j.) Daniel Nesteruk 2019-01-07 13:00:46
Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin z przeznaczeniem na cele rolne Bernadetta Zyguś 2019-01-07 10:31:54
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.8.2018.AS z dnia 28.12.2018 roku informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1015Z Kołczewo-Kodrąb-Unin Agnieszka Struska 2019-01-03 15:51:17
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.8.2018.AS z dnia 28.12.2018 roku informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1015Z Kołczewo-Kodrąb-Unin Agnieszka Struska 2019-01-03 15:50:03
miejscowości od S do Ż Daniel Nesteruk 2019-01-02 10:12:17
miejscowości od L do R Daniel Nesteruk 2019-01-02 10:11:54
miejscowości od C do K Daniel Nesteruk 2019-01-02 10:11:26
WOLIN Daniel Nesteruk 2019-01-02 10:10:02
WARNOWO Daniel Nesteruk 2019-01-02 10:09:49
UNIN Daniel Nesteruk 2019-01-02 10:09:38
RECŁAW Daniel Nesteruk 2019-01-02 10:09:26
PIASKI WIELKIE Daniel Nesteruk 2019-01-02 10:09:12
MOKRZYCA WIELKA Daniel Nesteruk 2019-01-02 10:09:01
MOKRZYCA MAŁA Daniel Nesteruk 2019-01-02 10:08:50
KOŁCZEWO Daniel Nesteruk 2019-01-02 10:08:38
JAGNIĄTKOWO Daniel Nesteruk 2019-01-02 10:08:25
CHYNOWO Daniel Nesteruk 2019-01-02 10:08:07
Zarządznie NR 161/18 Burmistrza Wolina z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 r. pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjnego - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostromicach" Daniel Nesteruk 2019-01-02 10:04:03
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Pana Dariusza Meyer, PPUI "GAZSYSTEM" z siedzibą w Nowych Bielicach 56a-2, 76-039 Biesiekierz, działającego jako pełnomocnik Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie z siedzibą przy ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin w dniu 6 grudnia 2018r. Mariusz Wiatrak 2018-12-31 12:46:21
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Pana Dariusza Meyer, PPUI "GAZSYSTEM" z siedzibą w Nowych Bielicach 56a-2, 76-039 Biesiekierz, działającego jako pełnomocnik Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie z siedzibą przy ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin w dniu 6 grudnia 2018r. Mariusz Wiatrak 2018-12-31 12:45:50
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Pana Bogdana Misiury, działającego jako pełnomocnik Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą przy ul. Korsarzy 34-, 70-540 Szczecin, w dniu 6 grudnia 2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi rowerowej w ramach programu "Na dwóch kółkach wokół zalewu" Mariusz Wiatrak 2018-12-31 12:45:01
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Pana Bogdana Misiury, działającego jako pełnomocnik Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą przy ul. Korsarzy 34-, 70-540 Szczecin, w dniu 6 grudnia 2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi rowerowej w ramach programu "Na dwóch kółkach wokół zalewu" Mariusz Wiatrak 2018-12-31 12:44:37
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 6 grudnia 2018r. na wniosek Pracowni Projektowej ?PROGAZ-PP? z siedzibą przy ul. Narutowicza 13a/1, działającej jako pełnomocnik Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr: 16/2, 158/2, 156 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin. Mariusz Wiatrak 2018-12-31 12:43:35
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 6 grudnia 2018r. na wniosek Pana Marcina Kmita, PPHU ?ATEL? z siedzibą przy ul. Hubalczyków 47, 70-776 Szczecin, działający jako pełnomocnik Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działki nr: 74 położonej w obrębie ewidencyjnym Zastań, gmina Wolin Mariusz Wiatrak 2018-12-31 12:42:45
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Pana Bogdana Misiury, działającego jako pełnomocnik Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą przy ul. Korsarzy 34-, 70-540 Szczecin, w dniu 6 grudnia 2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi rowerowej w ramach programu "Na dwóch kółkach wokół zalewu" Mariusz Wiatrak 2018-12-31 12:41:39
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica - budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo" Mariusz Wiatrak 2018-12-28 11:17:50
W-Ż Mariusz Wiatrak 2018-12-28 09:16:13
Ł-U Mariusz Wiatrak 2018-12-28 09:15:35
D-L Mariusz Wiatrak 2018-12-28 09:15:08