herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I Daniel Nesteruk 2018-07-19 10:40:18
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I Daniel Nesteruk 2018-07-19 10:39:55
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I Daniel Nesteruk 2018-07-19 10:39:22
Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju" ogłasza nabór Nr 4/2018 Daniel Nesteruk 2018-07-19 09:56:25
Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju" ogłasza nabór Nr 4/2018 Daniel Nesteruk 2018-07-19 09:55:59
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. dz. 151/41 pow. 1575 m? obręb Wolin 3 Bernadetta Zyguś 2018-07-16 12:48:34
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dz. nr 261/92 o pow. 0,3596 ha, obręb Recław Bernadetta Zyguś 2018-07-16 12:47:53
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dz. nr 3/4 o pow. 0,0398 ha oraz dz. nr 9/11 o pow. 0,1010 ha, obręb Wiejkówko Bernadetta Zyguś 2018-07-16 12:47:26
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dz. nr 164/2 o pow. 0,2955 ha, obręb Zagórze Bernadetta Zyguś 2018-07-16 12:46:38
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-07-16 12:45:06
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE Daniel Nesteruk 2018-07-16 12:44:51
Dariusz Gajo - radny Beata Polak 2018-07-13 15:17:56
Waldemar Judkiewicz - radny Beata Polak 2018-07-13 15:17:22
Wiktor Nowak - radny Beata Polak 2018-07-13 15:16:33
Lucyna Siedzielnik - radna Beata Polak 2018-07-13 15:15:24
Krystyna Rytlewska - radna Beata Polak 2018-07-13 15:13:53
Robert Lemza - radny Beata Polak 2018-07-13 15:10:08
Damian Szcześniak - radny Beata Polak 2018-07-13 15:09:19
Krzysztof Czach - radny Beata Polak 2018-07-13 15:08:44
Mieczysław Rybakowski - Przewodniczący Rady Miejskiej Beata Polak 2018-07-13 15:08:03
Danuta Szubert - radna Beata Polak 2018-07-13 15:07:17
Czesław Zieliński - radny Beata Polak 2018-07-13 15:06:49
Stanisław Łaszcz - radny Beata Polak 2018-07-13 15:05:51
Witold Rudnicki - radny Beata Polak 2018-07-13 15:05:04
Beata Majewska - radna Beata Polak 2018-07-13 15:04:25
Wojciech Turczynowicz - radny Beata Polak 2018-07-13 15:03:21
Wojciech Turczynowicz - radny - dokument usunięty Beata Polak 2018-07-13 15:02:29
Wojciech Turczynowicz - radny - dokument usunięty Beata Polak 2018-07-13 15:02:04
Oświadczenia majątkowe radni Beata Polak 2018-07-13 15:01:25
Oświadczenia majątkowe 2018 r. Beata Polak 2018-07-13 15:01:11
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie SZ.1.2.420.1.2018.MF z dn. 09.07.2018r. w sprawie zgłoszenia wodnoprawnego dokonanego przez wnioskodawcę: ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58,60-479 Poznań Daniel Nesteruk 2018-07-13 08:58:21
Obwieszczenie Burmistrza Wolina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Wisełka. Anna Osieleniec 2018-07-13 08:15:41
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 11.07.2018 roku zawiadamiające strony postępowania o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 06.07.2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : ?Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław?. Daniel Nesteruk 2018-07-11 12:40:34
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Waldemara Więckowskiego, Kierownika Działu Przygotowania Inwestycji Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycz-nych Rzeszów Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 1, 35-105 Rzeszów, w dniu 4 lipca 2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przebudową istniejącego odcinka na terenu na terenie działki nr 248/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Recław, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2018-07-11 09:23:40
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W OBIEKCIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLINIE, UL.SPOKOJNA 1 Daniel Nesteruk 2018-07-09 12:57:17
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Daniel Nesteruk 2018-07-09 10:23:41
UCHWAŁA NR LI/664/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2018 r. Beata Polak 2018-07-05 12:43:09
UCHWAŁA NR LI/665/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/559/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2018 ? 2033 Beata Polak 2018-07-05 12:42:40
UCHWAŁA NR LI/666/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania na rzecz sołectwa Unin do nieodpłatnego korzystania nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 7/57 o pow.0,1359 ha oraz działek niezabudowanych: nr 18/172 i 18/40 o łącznej pow. 2,1152 ha, położonych w Uninie Beata Polak 2018-07-05 12:42:09
UCHWAŁA NR LI/667/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 58/34, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin Beata Polak 2018-07-05 12:38:55