herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XLVIII/627/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/41, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin Beata Polak 2018-05-08 11:18:53
UCHWAŁA NR XLVIII/628/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 264 o pow. 629 m? w obrębie 3 Wolin Beata Polak 2018-05-08 11:18:15
UCHWAŁA NR XLVIII/629/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Wolin od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki nr 62/20 o pow.0,4515 ha, położonej w Mierzęcinie Beata Polak 2018-05-08 11:17:43
UCHWAŁA NR XLVIII/630/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w działce nr 11/4 o pow. 6 m? oraz w działce nr 12/2 o pow. 710 m? w obrębie Żółwino Beata Polak 2018-05-08 11:04:23
UCHWAŁA NR XLVIII/631/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Wolina do zawarcia umowy partnerstwa z Powiatem Kamieńskim Beata Polak 2018-05-08 11:03:57
UCHWAŁA NR XLVIII/632/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Wolin Beata Polak 2018-05-08 11:02:35
UCHWAŁA NR XLVIII/633/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/666/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określenia, rozliczania i obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Beata Polak 2018-05-08 11:02:03
UCHWAŁA NR XLVIII/634/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Jolanty Józefowicz Beata Polak 2018-05-08 10:59:17
UCHWAŁA NR XLVIII/635/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Mirelli Okińczyc-Zuwalskiej i Gerarda Zuwalskiego Beata Polak 2018-05-08 10:58:17
UCHWAŁA NR XLVIII/635/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Mirelli Okińczyc-Zuwalskiej i Gerarda Zuwalskiego Beata Polak 2018-05-08 10:57:51
UCHWAŁA NR XLVIII/636/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2018 r. Beata Polak 2018-05-08 10:55:52
UCHWAŁA NR XLVIII/637/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Wolin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Beata Polak 2018-05-08 10:53:49
Sesja XLVIII Beata Polak 2018-05-08 10:50:32
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu Daniel Nesteruk 2018-05-07 14:09:52
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu Daniel Nesteruk 2018-05-07 14:09:42
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 2 maja 2018r. została wydana decyzja nr 8/2018, znak: BIO.6733.10.2018.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu-blicznego dla inwestycji polegającej na budowie 6-oddziałowego przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą z wyszczególnie-niem placów zabaw, miejsc postojowych, komunikacji wewnętrznej, miejsca gromadzenia odpadów stałych, oświetlenia terenu na terenie działki nr 236/23 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin. Daniel Nesteruk 2018-05-02 13:37:09
Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne w 2018 roku Daniel Nesteruk 2018-05-02 10:10:26
Informacja o osiągniętych w 2017 roku przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji Daniel Nesteruk 2018-05-02 10:10:02
Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wolin zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortow Daniel Nesteruk 2018-05-02 10:09:31
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017 rok Daniel Nesteruk 2018-05-02 10:08:51
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.9.2017.AS z dnia 10.01.2018 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Przebudowie zespołu zaporowo upustowego ZZU 1405AC na dz. ew. nr 246/3 w obr. Recław, gmina Wolin, realizowanego w ramach zadania pn. Remont układu technologicznego ZZU 1405 AC "gaz. DN150 Recław " Wolin". Agnieszka Struska 2018-04-30 13:51:19
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 11.04.2018 roku zawiadamiającego strony postępowania o kolejnych czynnościach podejmowanych w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". Agnieszka Struska 2018-04-30 13:49:52
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 30.04.2018 roku zawiadamiające strony postępowania, o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku Powiatu Kamieńskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". Agnieszka Struska 2018-04-30 13:49:24
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 11.04.2018 roku zawiadamiającego strony postępowania o kolejnych czynnościach podejmowanych w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". Agnieszka Struska 2018-04-30 13:48:18
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 30.04.2018 roku zawiadamiające strony postępowania, o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku Powiatu Kamieńskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". Agnieszka Struska 2018-04-30 13:47:41
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 30.04.2018 roku zawiadamiające strony postępowania, o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku Powiatu Kamieńskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". Agnieszka Struska 2018-04-30 13:46:18
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 30.04.2018 roku zawiadamiające strony postępowania, o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku Powiatu Kamieńskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". Agnieszka Struska 2018-04-30 13:44:41
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 40/18 z dnia 16.04.2018 r., w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" Patrycja Kowalczyk 2018-04-23 14:09:17
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 39/18 z dnia 16.04.2018 r., w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Wolinie Patrycja Kowalczyk 2018-04-23 14:08:05
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 38/18 z dnia 05.04.2018 r., w sprawie zatwierdzenia planu usprawnienia funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Wolin na 2018 rok Patrycja Kowalczyk 2018-04-23 14:06:36
Projekty uchwał na XLVIII sesję Beata Polak 2018-04-23 14:05:50
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 37/18 z dnia 05.04.2018 r., w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie Patrycja Kowalczyk 2018-04-23 14:05:30
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 36/18 z dnia 30.03.2018 r., w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-04-23 14:03:45
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 35/18 z dnia 30.03.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-04-23 14:02:33
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 34/18 z dnia 28.03.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-04-23 14:01:35
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 33/18 z dnia 20.03.2018 r., w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy Patrycja Kowalczyk 2018-04-23 14:00:00
Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Wolin Daniel Nesteruk 2018-04-23 11:48:54
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rewizyjnej w dniu 26.04.2018 r. Beata Polak 2018-04-20 14:17:54
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Oświaty Kultury Spraw Społecznych i Organizacyjnych w dniu 26.04.2018 r. Beata Polak 2018-04-20 14:15:33
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa w dniu 26.04.2018 r. Beata Polak 2018-04-20 14:10:44