herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Skarbnik Gminy Daniel Nesteruk 2019-02-01 13:23:24
Dane teleadresowe Daniel Nesteruk 2019-02-01 13:15:07
Skarbnik Gminy Daniel Nesteruk 2019-02-01 13:13:56
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 1945) zawiadamiam, że dnia 31 stycznia 2019r. została wydana decyzja nr 4/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek nr: 862, 590/3, 590/6, 114/18, 857/27, 857/29, 569/2, 752 położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2019-02-01 11:59:24
OAS.0050.38.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku. cz. dz. 236/23 o pow. 1020 m? obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2019-01-31 15:10:31
OAS.0050.37.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku. cz. dz. 61/29 pow. 1170 m? i cz. dz. 61/8 pow. 330 m? obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2019-01-31 15:09:48
OAS.0050.39.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr III/33/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku. cz. 33/9 o pow. 21 m?, cz. 33/10 o pow. 21 m?, dz. 33/11 o pow. 23 m?, cz. 33/13 o pow. 20,60 m?, cz. 33/14 o pow. 21,40 m?, cz. 33/15 o pow. 21,60 m?, cz. 33/21 o pow. 261 m? obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2019-01-31 15:09:06
UCHWAŁA NR IV/45/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r. Beata Polak 2019-01-30 14:49:04
UCHWAŁA NR IV/46/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2019 ? 2033 Beata Polak 2019-01-30 14:48:02
UCHWAŁA NR IV/47/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 700/2 o pow. 70 m? w obrębie Kołczewo Beata Polak 2019-01-30 14:47:27
UCHWAŁA NR IV/48/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania na rzecz sołectwa Zastań do nieodpłatnego korzystania lokalu świetlicy wiejskiej o pow. 32,90 m? z przynależnymi częściami wspólnymi nieruchomości, stanowiącej działkę nr 88 o pow. 0,21 ha, położonego w Zastaniu 13 Beata Polak 2019-01-30 14:46:56
UCHWAŁA NR IV/49/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie Beata Polak 2019-01-30 14:46:27
UCHWAŁA NR IV/50/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Wolin jest organem prowadzącym Beata Polak 2019-01-30 14:45:49
UCHWAŁA NR IV/51/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin na lata 2017 ? 2021 Beata Polak 2019-01-30 14:45:11
UCHWAŁA NR IV/52/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Wolin do Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo w rozwoju", z siedzibą w Wolinie Beata Polak 2019-01-30 14:44:40
UCHWAŁA NR IV/53/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w formie dotacji celowej Beata Polak 2019-01-30 14:44:06
UCHWAŁA NR IV/54/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Miejskiej w Wolinie, określenia jej zakresu działania i składu osobowego Beata Polak 2019-01-30 14:43:27
UCHWAŁA NR IV/55/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych Rady Miejskiej w Wolinie, określenia jej zakresu działania i składu osobowego Beata Polak 2019-01-30 14:40:37
UCHWAŁA NR IV/56/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania skarbnika gminy Beata Polak 2019-01-30 14:38:50
UCHWAŁA NR IV/57/19 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania skarbnika gminy Beata Polak 2019-01-30 14:38:24
UCHWAŁA NR III/14/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2019 r. Beata Polak 2019-01-30 14:37:29
UCHWAŁA NR III/15/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2019 ? 2033 Beata Polak 2019-01-30 14:34:19
UCHWAŁA NR III/16/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7, położonego przy ulicy Henryka Sienkiewicza 8 w Wolinie Beata Polak 2019-01-30 14:33:05
UCHWAŁA NR III/17/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 70/21 o pow. 353 m? w obrębie 4 Wolin Beata Polak 2019-01-30 14:32:03
UCHWAŁA NR III/18/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 2 Wolin w działce Nr 72 o pow. 1,3708 ha Beata Polak 2019-01-30 14:27:51
UCHWAŁA NR III/19/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki Nr 251/34 o pow. 61 m? położonej w obrębie 4 Wolin Beata Polak 2019-01-30 14:23:27
UCHWAŁA NR III/20/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 245/4 o pow. 48 m? w obrębie 3 Wolin Beata Polak 2019-01-30 14:06:33
UCHWAŁA NR III/21/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 70/24 o pow. 780 m? w obrębie 4 Wolin Beata Polak 2019-01-30 14:05:51
UCHWAŁA NR III/22/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Dargobądz w działce nr 317/1 o pow. 0,2829 ha Beata Polak 2019-01-30 14:05:08
UCHWAŁA NR III/23/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Warnowo, w działce Nr 14/1 o pow. 0,65 ha Beata Polak 2019-01-30 14:04:09
UCHWAŁA NR III/24/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo, składającej się z działki Nr 196/5 o pow. 800 m? Beata Polak 2019-01-30 14:02:56
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-strzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945) zawiada-miam, że na wniosek Pana Sławomira Cackowskiego, działającego jako pełnomocnik Gminy Wolin, w dniu 10 stycznia 2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwe-stycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 212/1, 186, 168, 176, 24, 62/3, 39/3, 119/2, 165, 51, 537/1, 251/1, 18/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Domysłów, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2019-01-30 14:02:19
UCHWAŁA NR III/25/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo w działce nr 132 o pow. 0,5544 ha oraz w działce nr 133 o pow. 0,5270 ha Beata Polak 2019-01-30 14:02:10
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 1945) zawiadamiam, że dnia 28 stycznia 2019r. zo-stała wydana decyzja nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn63PE mm na terenie działki nr 74 położonej w obrębie ewidencyjnym Zastań, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2019-01-30 14:01:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 1945) zawiadamiam, że dnia 30 stycznia 2019r. została wydana decyzja nr 3/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn63PE w ul. Słowackiego na terenie działek nr: 16/2, 158/2, 156 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin. Daniel Nesteruk 2019-01-30 14:00:56
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 1945) zawiadamiam, że dnia 28 stycznia 2019r. zo-stała wydana decyzja nr 1/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE dn160 mm na terenie działki nr 630/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2019-01-30 14:00:18
UCHWAŁA NR III/26/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Wisełka, składającej się z części działki Nr 90/9 o pow. 10 m? Beata Polak 2019-01-30 13:56:03
UCHWAŁA NR III/27/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 1/63 o pow. 120 m? w obrębie 6 Wolin Beata Polak 2019-01-30 13:55:04
UCHWAŁA NR III/28/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce nr 99/6 o pow. 280 m? w obrębie 3 Wolin Beata Polak 2019-01-30 13:53:57
UCHWAŁA NR III/29/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 6 Wolin, składającej się z części działki Nr 27 o pow. 1 080 m? Beata Polak 2019-01-30 13:53:16